Edgar Lansbury /Stuart Ducan/Joseph Berun/ Stephen schwartz
 

  GODSPELL

szövegkönyv

Angolból fordította: Sinka Erika

 

jézus:

Én vagyok a Mindenható, a kezdet és vég nélkül való. Magam vagyok a legnagyobb tekintély öröktől fogva.
Csillagokat és bolygókat teremtettem, hogy keringjenek pályájukon.
Holdat teremtettem, hogy uralkodjék éjjel, és napot, hogy uralkodjék nappal.
Földet teremtettem, ahol fák és füvek sarjadnak, vadállatok és barmok, aprók és nagyok, tenyésznek, s kiké szeretetem.
A semmiből teremtettem mindezt az ember táplálására, akit e jól megművelt, gyönyörűséges kert kertészévé teszek, hogy szaporodjék.

 

 

I. szín: Bábeli zűrzavar

 

Szókratész:

Tisztellek és szeretlek benneteket, de amég élek és erővel bírom, szüntelenül a filozófiát gyakorlom és tanítom. Mert tudom, hogy ez Isten parancsa és hiszem, hogy nem adatott nagyobb dolog a földön, mint Istent szolgálni. Nem is teszek semmi  mást, mint körbejárok, hogy meggyőzzelek benneteket, öregeket és fiatalokat arról, hogy ne magatokra és tulajdonotokra figyelmezzetek, hanem mindenek előtt és mindenek fölött a lelketek gazdagításával törődjetek. Ez az én tanításom és ha ez olyan tanítás, amely megrontja az ifjúságot, akkor én kártékony ember vagyok. De ha bárki azt állítja, hogy ez nem az én tanításom, valótlant állít.
(Énekel)  És így, Athénnak népe, nem kell több szó,
Mindegy, hogy felmentetek, vagy ha nem úgy is jó.
Nem járok más lába nyomán,
nem követek butát én ostobán.
Járom az én utam és hogyha kell,
A halál, ha talál vigyen el.

Aquinói tamás:

 

 

 

 

 

 

 

Jelen van az Istenünk a képzeletben, érzelemben,
Észben és a kézben, és a mindenségben,
Jelen van az ég ura a térben és időben,
de ugyanúgy a semmiben is, csak másképpen.
Bár látni nem látjuk Őt,

Ám mégis érzi a világ,
Hitünk fényében a tündöklőt,
S lelke mélyén hallja is a szavát.

luther márton:

Lásd nagy Isten, rossz törvényt hagytál ránk,
Nézd, már mindent felperzsel vér és láng.
De a papok és a nemesek,

Oly kevélyek és hevesek,
És tehetik, mert velük a jog és rend.
De a paraszt a földrerogyva,
Belerokkan a robotba
hova vezet ez az út, jól tudod odafent.

Leonardo és gibbon:

Az ember szállt                                                                    Róma elpusztult
                                       Ez így a jó,
                                                                                          Így a kötelező,
Erő                                                             Az idő letaposta, mert  elpuhult,
Fölrepült az egekbe,                                      Lám, de visszahullt
                               Az Úr szeszélye sújtja őt
De mégis mindig égre tör,                                            Mert Róma új és él,
                               Csak szárnyal és nem fél.             

 

Nietzsche:

Mi a nemesség, manapság?

 

sartre:

Vallásom az ateizmus, realizmus,

és exisztencializmus. Ez hát a krédóm.

Fuller:

Rutinok, sablonok tára e gépezet.

sartre:

Két egyforma lélek nincsen,

Így alkotta ezt az Isten,
De ő nincs már. - Így szól a vétóm.

Fuller:

Rutinok, sablonok tára e gépezet.

marx:

Kísértet járja be Európát,
A kommunizmus kísértete.
A kommunisták nyíltan kijelentik,
Hogy céljaikat csakis minden eddigi társadalmi osztály,
Erőszakos megtörésével érhetik el.
Reszkessenek az uralkodó osztályok egy kommunista forradalomtól.
A ploretárok e forradalomban csak láncaikat veszíthetik,
Cserébe esz egész világot nyerhetnek,
Világ ploretárjai egyesüljetek!

buckminster fuller:

Rutinok, sablonok tára e gépezet.
Jelenleg a földön élek, s nem tudom ki vagyok,
Tudom, hogy nem vagyok kategória,  tárgy, egy főnév.
Igének látszom, evolúciós folyamatnak.
Az univerzum lényegi valójának.

mindenki:

Így hát, itt, lásd, zúg a zűr,
A bábeli balka, blabla....

Száll a szó, a zsivaj hanta, hanta....
Blabla, blabla, babla,
Tanúságot rejt a múlt,
Hibáján, tán más is okult:
Mert segít a múlt,
És a bölcs tanult,
Ám a sok beszéd a nagy ricsajba fúlt.

Mindenki a sajátját énekli

 

2. szín: Száguldj szél...

 

judás,

mindenki:

Száguldj szél, hirdesd eljön az Úr!
Áradj fény, hirdesd, eljön az Úr!

 

 

 

 

Judás:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viperák fajzata! Ki figyelmeztetett titeket, hogy meneküljetek az eljövendő harag elől? Teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöt!
A fejsze pedig ott van már a fák gyökerén: ezért minden fa, mely nem terem jó gyümölcsöt, kivágatik és tűzre vettetik. Én vízzel keresztellek titeket, de aki utánam jön, erősebb nálam: arra sem vagyok méltó, hogy a saruját leoldjam. Ő majd tűzzel és Szentlélekkel keresztel majd titeket!

Te jössz hozzám?

jézus:

Igen, mosakodni akarok.

judás:

Nekem volna szükségem arra, hogy megkeresztelj.

jézus:

Engedj most, mert az illik hozzánk, hogy így töltsünk be minden igazságot.
(Énekel)

Tündöklő kék egekből oh, Isten nézz le ránk!
Nagy messzi trónusodból halld meg a nép hangját!
Sorsunk a kín, társunk a baj,
Szívedhez szálljon fel a jaj.
Jöjj, kérve kér és hív a dal!
Ó, védj meg Urunk!
Rút bálvány lesz a képed, karodtól már nem fél,
Elkorcsosul a néped bűnök közt, így ha él.
Őrizd a jót, zúgják a fák,
Gyom nélkül éljen a virág.
Ezt kéri hát, most a világ,
Ó, védj meg Urunk!
Tündöklő kék egekből oh, Isten nézz le ránk!
Nagy messzi trónusodból szállj le és jöjj hozzánk!
Ott fenn az égben baj nem lehet,
Vigyáz rá szép angyalsereg,
De itt a nép csak tévelyeg.
Ó, védj meg Urunk.

                                                              Ó, védj minket Isten!
Ó védj meg Urunk!                                 Ó, védj minket Isten! (2x)

Együtt:

Tündöklő kék egekből oh, Isten nézz le ránk!
Nagy messzi trónusodból szállj le és jöjj hozzánk!
Ott fenn az égben
Baj nem lehet!                                                          Baj nem lehet!
Vigyáz rá szép angyalsereg,
Mert itt  nép,                                                        Ó, itt a nép csak
Tévelyeg.                                                             Ó, itt a földön
Ó védj meg Urunk!                                              Ó, védj meg Isten!
Ó védj meg Urunk!                                              Ó, védj meg Isten!

Ó védj meg minket,
Ó védj meg minket!
Ó, védj meg Isten!
Ó, védj  meg Atyánk!

jézus:

Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt, vagy a próféták tanításait.
Nem azért jöttem, hogy azokat érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem.
Mert bizony mondom néktek, hogy amíg az ég és a föld el nem múlik, egy ióta, vagy egy vessző sem vész el a törvényből, míg be nem teljesedik. Tehát, ha valaki a legkisebb parancsolatok közül akár csak egyet is eltöröl, és úgy tanítja az embereket, az a legkisebb lesz a mennyek országában.
Ha pedig valaki ezeket megtartja és tanítja, nagy lesz a mennyek országában. Mert mondom nektek, ha a ti igazságotok messze felül nem múlja az írástudókét....

mindenki:

Írógépet utánoznak

jézus:

... akkor semmiképpen sem mentek be a mennyek országába.

judás, majd mindenki:

Oompah-pah,
Oompah-pah...
Lalalalalalala...

jézus:

Kész? Köszönöm. Tehát: volt a városban egy bíró, aki az Istent nem félte, az embereket pedig nem becsülte.
Élt abban a városban egy özvegyasszony is, aki gyakran elment hozzá és azt kérte tőle: "Szolgáltass nekem igazságot ellenfelemmel szemben"

jézus:

Az egy ideig nem volt hajlandó rá, de azután azt mondta magában:

joanne:

Ha nem is félem az Istent, és az embereket sem becsülöm, mégis mivel terhemre van ez az özvegyasszony, igazságot szolgáltatok neki, hogy ne járjon ide és ne zaklasson engem vég nélkül.

Jézus:

Hallottátok mit mond a hamis bíró...

mindenki:

Fúj bíró! Szemüveget neki...

jézus:

Vajon az Isten nem szolgáltat-e igazságot azoknak, akik éjjel-nappal kiáltoznak hozzá?

mindenki:

Szolgáltat?

Jézus:

Bizony mondom néktek, szolgáltat. Nemsokára.

mindenki:

Hej!

jézus:

De amikor az emberfia eljön, vajon talál-e hitet a földön?

judás:

Úgy örülök, hogy ezt szóba hoztad!

sonia:

Pszt! Gyűljetek körém atyámfiai és leányai.
Két ember, azt mondtam két ember ment fel a templomba imádkozni.
Az egyik farizeus.
A másik vámos.
A farizeus megállt és így, iiiiiigy imádkozott magában:

gilmer:

Hé, Isten! Hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan mint a többi ember: csaló, rabló, gonosz, garázda, parázna, vagy mint ez a vámos. Kétszer böjtölök egy héten- hallod, kétszer - és tizedet adok mindenből, amit megszerzek.

sonia:

A vámszedő pedig távol állva.... Mondom távol állva. Mondom állva. Még a szemét sem merte az égre emelni, mondom még a szemét sem merte az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt:

jeffrey:

Isten, légy irgalmas hozzám, bűnöshöz...

Mindenki:

Halleluja!

jézus:

Ez megigazulva ment el házába....

gilmer:

Ugratsz?!

Jézus

Nem úgy, mint amaz. Mert aki magát felmagasztalja, megaláztatik. Aki viszont magát megalázza, felmagasztaltatik. Felmagasztaltatik. Mondom fel!

jézus:

Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: ne ölj! Mert aki öl, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Én pedig azt mondom néktek, hogy aki haragszik atyjafiára, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Aki pedig azt mondja atyafiának: Ostoba! - méltó a főtörvényszéki eljárásra, aki pedig azt mondja: Bolond! - méltó a gyehenna tüzére!
(Mindenki démonian nevet)

Ha tehát áldozati adományodat az oltárhoz viszed, és ott jut eszedbe, hogy atyádfiának valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt. Mondom, hagyd ott! Menj el.... gyere vissza! Menj el...Gyere már vissza egy kicsit! Menj el és békülj ki előbb atyádfiával.

És csak azután térj vissza, s ajánld fel ajándékodat.
Békülj meg ellenfeleddel hamar, amíg az úton együtt van veled, hogy át ne adjon ellenfeled a bírónak, a bíró pedig a szolgának, és hogy börtönbe ne kerülj.
Mert bizony mondom neked, ki nem jössz onnan, amíg meg nem adod az utolsó fillért is.

Jeffrey:

(Ritmusra) Volt egyszer egy király...

Mindenki:

Hej, haj!

Jeffrey:

Aki számadást akart tartani szolgáival...

mindenki:

Hej, hej, hej

jeffrey:

Amikor hozzá kezdett, vittek elé egy szolgát, aki tízezer talentommal volt adósa.

mindenki:

Hűha!

jeffrey:

Mondom, tízezer talentommal. És mivel nem volt miből fizetnie, megparancsolta az úr, hogy adják el őt, és feleségét, gyermekeit és mindenét, amije van, és így egyenlítsék ki a tartozását. Az szolga erre leborult előtte és így esengett:

Joanne:

Légy türelemmel hozzám...

jeffrey:

Így esengett...

joanne:

És mindent megfizetek neked, ó tekneked, ó tekneked.

jeffrey:

(megtörve a ritmust) Az úr pedig megszánta a szolgát, elbocsátotta, és elengedte neki adósságát.

mindenki:

Hűha, micsoda úr, hűha, micsoda úr!

judás:

Álljatok, meg egy kicsit! Amikor az eltávozott, találkozott az egyik szolgatársával, aki száz dénárral tarozott neki. Mondom, mindössze száz dénárral. Megraggatta, fojtogatni kezdte, és ezt mondta neki:

joanne:

Fizesd meg, amivel tarozol!

Herb:

Légy, légy, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked, ó tekneked, ó tekneked...

peggy:

De az nem engedett, hanem elmenve börtönbe vetette őt, amíg meg nem fizeti tartozását.

judás:

Amikor szolgatársai látták, hogy mi történt, nagyon felháborodtak.

mindenki:

Ez aztán már mégis csak!

judás:

Elmentek és jelentették uruknak mindazt, ami történt.
Akkor magához hivatta a szolgát ura.

robin:

Gonosz szolga!

Lamar:

Így szólt hozzá

robin:

Elengedtem minden tartozásodat, mivel könyörögtél nekem. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, amint én is megkönyörültem rajtad?

jeffrey:

Ekkor darabolo hura és átzóknak adta, mig migamig nekifiz nem gészen a tartoz.

mindenki:

Mi van?

jeffrey:

Ekkor haragra lobban ura, és átadta a kínzóknak, amíg meg nem fizeti neki az egész tartozását.

Jézus:

Látjátok? Így tesz majd az én mennyei Atyám is veletek, ha meg nem bocsátotok mindnyájan atyátok fiainak, szív szerint.

Robin:

 

 

 

 

 

 

 

(Énekel) Igazság, örök Fény,
Ó, Atyánk, így hívlak én.
Szívem feléd tárom,
Mindig a fényt várom,
Rögös utad járom, Örök Fény! (még kétszer ismételve)

 

 

 

Robin:

Igazság,


Ó, Atyánk,

 

így hívlak én.
Szívem feléd tárom,
Mindig a fényt várom,
Rögös utad járom,
örök fény.
Igazság,
Örök fény,
Ó Atyán,

Így hívlak én.
Szívem feléd tárom,
Mindig a fényt várom

Igazság,

Örök fény,

 

Így hívlak én.
Igazság,
Örök fény,

 

Örök fény,
Igazság,
Örök fény,

Így hívlak én,
Igazság,
Örök fény (4x)

 

Rögös utad járom, örök fény.
Igazság és Örök Fény, jöjj már!

judás:

Uram, hadd büntessem meg a komisz asszonyt!

Jézus:

Megállj! Ha valaki bűnös vággyal asszonyra néz, szívében már házasságtörést követ el!
Ha pedig jobb szemed visz bűnre, vájd ki!
Jobb neked, ha egy vész el tagjaid közül, mintha egész tested vettetne a gyehenna tüzére.

judás:

Igen, de ő egy olyan...Jól van.

jézus:

Ha pedig jobb kezed visz bűnre, vágd le. Mert bizony mondom neked jobb, ha csak egy vész el tagjaid közül, mintha egész tested vettetik a gyehennára.

herb:

Hát egy kicsit jobb, de...

jézus:

Hallottátok...

mindenki:

Hallottuk...

Jézus:

Hallottátok...

Mindenki:

Hallottuk...

Jézus:

...,hogy megmondatott: Szemet szemért, fogat fogért. Én pedig azt mondom nektek, hogy ne szálljatok szembe a gonosszal. Hanem annak, aki arcul üt jobb felöl, tartsd oda a másik arcodat is.

judás:

O, Jééééééééézus Kr.......

jézus:

Lassan megfordulok, lépésről lépésre, centiről centire közelítek...
(Pofon üti Júdást. Júdás felemeli a kezét, majd megdermed, végül megöleli Jézust.)

mindenki:

Húúúú....

jézus:

Ha valaki pereskedni akar veled, és el akarja venni az alsó ruhádat....

gilmer:

Állj, most mutasd meg!
(Jézus eljátssza a következő szavakat: engedd, át, neki, a felsőt, is.
Találgatás, spontán beszólások.)

Jézus:

Tehát:

Mindenki:

Engedd át neki a felsőt is!

Jézus:

Ha pedig valaki egy mérföldnyi útra kényszerít...

peggy:

Állj, várj!

( Mindenki a közönségnek kezd el mutogatni)

david:

Mester! Miért nem kérdezzük meg a Kozmikus tudatot?
(Robothang) Menj el vele kettőre.

jézus:

Adj, ha kérnek tőled, és soha ne fordíts hátat... Mondom soha ne fordíts hátat, annak aki kérni akar tőled.

gilmer:

Oké, oké, de akarsz műsort látni?

jézus:

Jaj, ne most, ne...

mindenki:

Műsor!

 

Irgalmas szamaritánus - pantomim

 

Sonia:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egy ember ment lefelé Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett, akik kifosztották, meg is verték, azután félholtan otthagyták, s elmentek. Történetesen egy pap ment lefelé az úton - Mondom lefelé! -, de amikor meglátta, elment mellette. Amikor egy levita is ahhoz a helyre ért és meglátta, ugyancsak elment mellette.
Egy szamaritánus pedig, aki úton volt, amikor odaérkezett hozzá és meglátta, megesett rajta a szíve, és megszánta. Megszánta és nem megszántotta. (Elnézést kérünk!) Odament hozzá, olajat és bort öntött a sebeibe. Sebeibe és nem a szemeibe! Aztán feltette őt saját barmára, elvitte egy fogadóba és ápolta. Másnap elővett két dénárt, odaadta a fogadósnak és azt mondta neki: Viselj gondot rá, és ha még ráköltesz valamit, akkor visszafelé megadom neked.

jézus:

Hallottátok, hogy megmondatott: "Szeresd felebarátodat, és gyűlöld ellenségedet." Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek...

mindenki:

Szeretjük...

jézus:

Szeressétek...

Mindenki:

Szeretjük...

jézus:

Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik gyűlölnek titeket.

judás:

Ezt te most úgy érted...

jézus:

Ti tehát... Ti tehát...

(Senki se figyel rá, elindul ki a színpadról)

mindenki:

Na hova tépsz, ne menj már!

judás:

Nézd ő az ellenségem. Ne röhögj már te hülye!

jézus:

Vigyázzatok: a jó cselekedeteket ne az emberek előtt gyakoroljátok, mert így nem kaptok jutalmat mennyei atyátoktól.

judás:

Volt egyszer egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött...

robin:

Ez én vagyok!

judás:

És minden nap fényes lakomát rendezett. Volt egy Lázár nevű koldus is, aki ott feküdt a gazdag előtt, fekélyekkel tele. Ez azt kívánta, hogy bárcsak jóllakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal.

robin:

Oh, édes Istenem, ez jó!

judás:

De csak a kutyák jöttek hozzá és nyalogatták a sebeit.
Egyszer aztán meghalt a koldus, és felvitték az angyalok Ábrahám kebelére. Ábrahám kebele.  Meghalt aztán a gazdag is, és eltemették.
Amint ez a poklokban kínok közt gyötrődve felemelte a tekintetét, látta távolról Ábrahámot és a kebelén Lázárt.

robin:

Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam, és küldd el Lázárt, hogy ujja hegyét mártsa vízbe és hűsítse meg nyelvemet, mert igen gyötrődöm e lángban.

gilmer:

 

 

 

Gilmer:

Fiam, jusson eszedbe, hogy te megkaptad javaidat az életben, éppen úgy mint Lázár a rosszat. Ő most itt vigasztalódik, te pedig gyötrődsz. Ezen felül még közöttünk és közöttetek nagy szakadék van, hogy akik innen át akarnak menni hozzátok, ne mehessenek,  se onnan ide át ne jöhessen senki.

robin:

Akkor arra kérlek, Atyám, Ábrahám, hogy küldd el őt apám házához, mert van öt testvérem, hogy beszéljen a lelkükre, nehogy ők is idekerüljenek , a gyötrelem helyére.

gilmer:

Van Mózesük és vannak prófétáik, hallgassanak azokra.

robin:

Nem úgy, Atyám, Ábrahám, de ha a halottak közül megy valaki hozzájuk akkor megtérnek.

gilmer:

Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül.

(Pandóra-dal - énekel)
Szerteszét a földön oly sok bolond jár,
Aki csak várja már a szerencsét.
Égre tárja két kezét, de imáját,
Kevésbe szereti, mint a lencsét.
A gyomra és a piák,
Ebből áll a világ,
A borba' nőbe' várja a mennyország.
Nem kerülte el szegény a kelepcét,
és bután elfeledte a leckét.

jézus,

ismétléseket mindenki:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A szem - a szem, a szem, a szem

A test - a test, a test, a test,
Lámpása - lámpása, lámpása, lámpása

Ezért ha a szemed tiszta - tiszta, tiszta, tiszta
az egész - egész, egész, egész,
tested - tested, tested, tested,
világos - világos, világos, világos,
lesz - lesz, lesz, lesz.
Ha pedig a szemed gonosz - gonosz, gonosz, gonosz,
az egész - egész, egész, egész,
tested - tested, tested, tested

sötét - sötét, sötét, sötét,
lesz - lesz, lesz, lesz:
Ha tehát a - ha tehát a, ha tehát a, ha tehát a
benned lévő - benned lévő, benned lévő, benned lévő,
világosság - világosság, világosság, világosság,
sötétség - sötétség, sötétség, sötétség,

Jézus:

Milyen nagy akkor a sötétség...

gilmer.

Jaj nem látok!

mindenki:

Mi történt?

gilmer:

Mert be van csukva a szemem.

(Pandora - dal - második versszak - énekel)

Ősi könyvek elmesélik a módszert
Amellyel szentéletű lehetnél.
Fennmaradna szép neved, mint a nagy szent,
S te végre a mennybe mehetnél.
Az Úr szavát ne feledd,
Jobb is így teneked,
Rajongva, tiszta hittel szebb az élet.
ne nyisd fel mint Pandora a szelencét,
És tudod már - na végre - a leckét.

jézus:

Senki szem szolgálhat egyszerre két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és az egyiket szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti.
Nem szolgálhattok Istennek...

Mindenki:

Micsoda?

jézus:

Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak.

mindenki:

Minek? Mamának?

jézus:

Mammon! Many!

joanna:

 

 

 

 

 

 

 

Egy gazdag embernek bőven termett a földje, ezért így gondolkozott magában: Mit tegyek, nincs hova betakarítanom a termésemet? Majd így szólalt: Ezt fogom tenni: lebontom csűreimet, nagyobbakat építek, odagyűjtöm az egész termést és minden vagyonomat, és azt mondom a lelkemnek: Én lelkem, sok javad van, sok évre eltéve, pihenj, egyél, igyál, vigadozzál.
Az Isten azonban ezt mondta neki: Bolond, az éjjel elkérik tőled a lelkedet. Kié lesz akkor mindaz, amit felhalmoztál?

(énekel - Istenünk, jöjj már [Bless the Lord])

Áradj a Földre, fény
Jöjj hozzánk, jó remény,
Terjeszd a Jóság lángját szét Te szelíd, szép Erény!
Ó, jöjj!
Költözz közénk, új Rend,
Nem kell a sok vén szent,
Egy új világot vár a nép, és vele új istent!
   Várunk egy új csodát,
   Új napok hajnalát,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Az égi tűz áradjon hát,
   És száguldjon a láng!
   És száguldjon a láng!
   És száguldjon a láng!
   És száguldjon a láng!
Ó, jöjj!
A régi rend kábít,
Az ősgonosz csábít,
Lábunk a régi úton jár?
S a homály elvakít.
Ó, jöjj!
Vén bűnök árnyékát,
Mondd, így hogyan lépd át?
A Fény elűzi majd az Éjt,
A gonosz, rút Homályt,
Zengjük az Úr szavát,
Hirdessük szózatát,
Harmóniák dalát, mely száll,
Új napok hajnalát,
Új napok hajnalát,
Ó, Istenünk,

Ó, Istenünk, jöjj már!

Ó, Istenünk, jöjj már!

Ó, Istenünk, jöjj már!

Ó, Istenünk, jöjj már!

Ó, Istenünk, jöjj már!

Ó, Istenünk, jöjj már!

Ó, Istenünk, jöjj már!

Ó, Istenünk, jöjj már!

Ó, Istenünk, jöjj már!

Jó Urunk, Istenünk!
Téged áld a szívünk,
Téged áld!

És vár, a szívünk vár!
        és áld!
Ó, Istenünk, jöjj már!

 

Ó, jöjj közénk!
Ó, jöjj közénk!
Ó, jöjj közénk!
É s száguldjon a láng,
...a láng!

 

elkábít,
elcsábít,

 

Áradj a földre fény!
Jöjj hozzánk, jó Remény!
árnyékát,
hogy lépd át,

 

 

 

 

harmóniák,
új hajnalát,
új hajnalát,
Ó, Istenünk, jöjj már!
Ó, Istenünk, jöjj már!
...jöjj már!

Ó, Istenünk!

 

Ó, Istenünk!

Ó, Istenünk!

Ó, Istenünk!

Ó, Istenünk!

Ó, jöjj már!

Jó Urunk, Istenünk!
Téged áld a szívünk,

Jó Urunk, Istenünk!
Téged áld a szívünk,
A szívünk vár!
     és áld!

jézus:

Ezért mondom nektek: ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek és mit igyatok, se a testetekért, hogy mivel ruházkodjatok. nem több-e az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál.

 

herb

(Soniára mutat) Az ő teste azért több mint ruházat. Megmutassam?

jézus:

 

 

 

 

 

 

Figyeljétek a mezei liliomokat, (virágot varázsol)

hogyan növekednek: nem fáradoznak és nem fonnak, de mondom nektek, hogy Salamon teljes díszében sem öltözködött úgy, mint ezek közül, akár csak egy is. Ha pedig a mező füvét, amely ma még van, és holnap kemencébe vetik, így öltözteti az Isten, nem inkább sokkal titeket, kishitűek!
Ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk?, vagy Mit igyunk?

judás:

De mit együnk?

jézus:

Mit kerestek először?

mindenki:

Isten országát és igazságát!

Jézus:

És ezek is mind megadatnak nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért: elég minden napnak a maga baja.

judás:

Jaj, de örülök, hogy ezt szóba hoztad. Mert itt vagyok én. És itt van például az én mai napom. Tudjátok...
(Mindenki össze-vissza elkezdi mondani a saját bajait)

Joanne:

Mester! Boldogok a szegények. Na, lelki értelemben...

jézus:

Mert övék a mennyek országa.

robin:

Boldogok akik sírnak...

jézus:

Mert ők megvigasztaltatnak!

Gilmer:

Boldogok a szelídek...

Jézus:

Mert ők öröklik a földet!

Jeffrey:

Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot...

jézus:

Mert ők megelégíttetnek.

Sonia:

Boldogok az irgalmasok...

jézus:

Mert ők irgalmasságot nyernek.

Lamar:

Boldogok a tisztaszívűek...

jézus:

Mert ők meglátják az Istent.

Peggy:

Boldogok, akik békét teremtenek...

Jézus:

Mert ők Isten fiainak neveztetnek.

Herb:

Boldogok, akiket üldöznek az igazságért...

Jézus:

Mert övék a mennyek országa!

Júdás:

Nem!

jézus:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De igen! Boldogok vagytok, ha énmiattam gyaláznak és üldöznek benneteket, és mindenféle rosszakat hazudnak rólatok...
Örüljetek és ujjongjatok azért, hogy jutalmatok bőséges lesz a mennyben!
(Senki sem figyel rá, össze-vissza beszélnek)
(Énekel - Duett - négyszer egyre gyorsabban, először Jézus, majd Júdás, majd egyszerre. Az utolsó előttinél a lenti prózai szöveg van)
Ha bármi fáj, lehangol a lét,
A bánat száll, szívedben ismét,
Az asszony jajgat, bajgat, új ruháért most abajgat.
Reped a ház fala, kellene száz pala,
Üres a kamra, nincs pénz.
Csodára nem vársz, az nem neked szól,
Ha bármi fáj, nem jársz, te ott jól,
Nincs más hátra, lépd át a lét kapuját,
Vár a boldogság rád!

judás:

Másokra mosolyog a ég, az a rohadék,
Csuda-csupa kék és napfényes,
Merednek a száj, nekem meg aszály,
Melegbe kaszálj, oly rémes.
Lágy tavaszi eső, nekem az a fő,
Elszárad a tőkén a szőlő,
Hát hol itt az érdem, már ugyan megkérdem!
Mért van nekem csak a rossz, zűr meg a gonosz,
Csupa-csuda rossz, meg az éhség,
Pihe-puha nő, nekem sose jő,
A szabadidő nekem vétség?
Kellene jó is, meg simogató is,
De már a boldogság vár.

jézus:

(Az utolsó előtti közös éneklésnél)
Mért nézed a szálkát atyádfia szemében, a magad szemében pedig miért nem veszed észre még a gerendát sem?

Judás:

Nem tudom. Mért nézed a szálkát atyádfia szemében, a magad szemében pedig miért nem veszed észre még a gerendát sem?

Jézus:

Vagy, hogyan moshatod akkor atyádfiának: Hadd vegyem ki szemedből a szálkát! - mikor a magad szemében ott a gerenda?

Judás:

Nem tudom. Hogyan moshatod akkor atyádfiának: Hadd vegyem ki szemedből a szálkát! - mikor a magad szemében ott a gerenda?

Jézus:

 

Képmutató! Vedd ki előbb saját szemedből a gerendát, és akkor majd jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehesd atyádfia szeméből a szálkát.

Judás:

Egy pillanat! ez nem volt válasz a kérdésemre!

Jézus:

Mondd, ígértem én választ a kérdésedre?

peggy:

Pi, pi, pi... Íme kiment a magvető vetni.
Néhány mag az útfélre esett, aztán jöttek a madarak és felkapkodták.

mindenki:

Pi, pi, pi, pi....

gilmer:

Háromegésztizennény, háromegésztizennégy...

peggy:

Mások sziklás helyre estek, s mivel nem volt gyökerük kiszáradtak.
A többi jó földbe esett.

sonia:

Ezek mi vagyunk.

Peggy:

És termést hozott, százannyi...

sonia:

99, 100.

jézus:

Akinek füle van, hallja meg. Halljátok meg tehát a magvető példázatát. Tudjátok, mi a mag?

Peggy:

Szotyi!

Jézus:

Nem! A mennyek országának igéje, és amikor valaki ezt hallj és nem érti, eljön a gonosz és elragadja azt, ami a szívébe van vetve: ez olyan, mint akinél az útfélre hullott a mag.
Akinél pedig tövisek közé hullott, hallja ugyan az igét, de az élet gondja és a gazdagság csábítása megfojtja az igét, s nem hoz termést.
Nem terem!
Akinél pedig jó földbe hullott...

Robin:

Hé, ezek mi vagyunk!

jézus:

Az hallja az igét és...

lamar:

...terem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Énekel - Oly szép a föld)

Oly szép a föld, csak nézz szét,

Az élet oly csodás,
A Nap csak hinti fényét,
A szél csak suttogás.
A rétek és az erdők
Lágy zöldje fényben ég,
Nézd, kigyúlnak a felhők,
És zúg a fényesség.
Ódát zeng a szívünk,
Hozzád, ó jó Atyánk.
Áldunk és kérünk,
Végy tovább, légy kegyes hozzánk.

jézus:

(Próza:)

Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem ássák ki és nem lopják el. Mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is.

lamar:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Énekel - Oly szép a Föld II.)

Ha magvainkat szórjuk,
Te adsz rá lágy esőt.
És szelíd kézzel óvod
A gyönge növekvőt.
Ha ránkterült a hőség,
És szenved mint, ki él,
Lám megszakítja álmát,

És eljő a hűs szél.

Ódát zeng a szívünk,
Hozzád, ó jó Atyánk,
Áldunk és kérünk,
Védj tovább, légy kegyes hozzánk.
És kérünk Téged, védj tovább.

 

Kérünk, hogy védj tovább!
Tekints le ránk, Atyánk!
Kérünk, hogy védj tovább!
Kérünk, hogy védj tovább!
Védj, óvj tovább!

Ódát zeng a szívünk!
Hozzád, ó jó Atyánk,

 

Ódát zeng a szívünk

 

 

Tékozló fiú - pantomim        

 

Herb:

Egy embernek volt két fia. A fiatalabbik azt mondta az apjának: Atyám, add ki nekem a vagyon rám eső részét. Erre az megosztotta közöttük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatalabbik fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet folytatott.
Miután elköltötte mindenét, nagy éhínság támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Ekkor elment és elszegődött annak a világnak egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjeire disznókat legeltetni.
Disznók befelé!

jeffrey:

Ezek volnánk mi? Köszi, kedves vagy!

herb:

Ő pedig szívesen megtöltötte volna a gyomrát akár azzal az eleséggel is, amit a disznók ettek, de senki nem adott neki.

Judás:

Hagyd Béla, elesik magától is!

herb:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekkor magába szállt. és az mondta: Az én atyámnak, hány bérese bővelkedik, én pedig itt éhen halok! Ezt fogom tenni. Útra kelek, elmegyek apámhoz és ezt mondom neki: Atyám, vétkeztem ellened és az ég ellen. Nem vagyok többé méltó, hogy a fiadnak nevezz, tégy engem olyanná, mint a béreseid közül egy.
És útra kelve el is ment az apjához. Az már messziről meglátta őt, megszánta. Megszánta és nem megszántotta. Elnézést kérünk. Eléje futott, nyakába borult és megcsókolta. A fiú ekkor így szólt hozzá: Atyám, nem vagyok rá méltó, hogy fiadnak nevezz. Az atya viszont ezt mondta  szolgáinak:
(roma stílusban:) Hát gyorsan vágjátok rá a hízott borjút, kóser borjút, oszt, húzzatok gyűrűt az ujjára, sarut a lábára, mert az én fiam halott volt és feltámadt, elveszett és megtaláltatott. És elkezdtek vigadozni.
Miközben nagyon keményen vigadoztak az idősebbik fiú kint dolgozott a mezőn. Keményen dolgozott, még keményebben dolgozott, extra keményen dolgozott.
Hazafelé meghallotta a mulatozás hangjait, s magához hivatott egy szolgát, megkérdezte tőle mi történt. A szolga nagyon bájosan így válaszolt:
Az unokaöcséd, a nagybátyád, a sógorod... A testvéred érkezett meg és az apád levágatta a hízott borjút, mert épségben kapta őt vissza.
Erre az nagyon dühbe jött és nem akart bemenni. Ekkor az apja jött ki hozzá, s így szólt: Fiam, te mindig velem vagy és mindenem a tiéd. Vigadnod és örülnöd kellene, hogy ez a testvéred meghalt és feltámadt, elveszett és megtalálhatott.

 

robin:

Nem. Nem. Jézusom!

Jézus:

Ugyan ki az közöttetek, aki ha kenyeret kér a fia követ ad neki?

mindenki:

Senki!

jézus:

Vagy ha halat kér, kígyót ad neki?

Mindenki:

Senki, senki, senki!

Jézus:

Ha ti tudtok jókat adni fiatoknak, mennyivel inkább mennyei Atyátok, annak aki kéri tőle?

Mindenki:

Kérik tőle, kérik tőle...

jézus:

Mert az a törvény és ezt tanítják a próféták.

Mindenki:

(Énekel - Világ fénye)

A törvény, a próféták,
A törvény, a próféták...

Szóló 1:

Te vagy az éjben a fény!

Szóló 2:

A sötét Földön a fény!

Szóló 1:

De mondd csak,
Hogy ad fényt a fáklya?
Hogyha ellobbant a lángja?

mindenki:

És mit ér a fény, ha nincsen mellette éj!

szóló 1:

Te vagy méz meg a só!

Szóló 2:

Te vagy a hő, meg a hó!

Szóló 1:

De mondd csak,
Jó a só a mézben,
Mert a hó olvad a tűzben.

 

 

mindenki:

 

És az se segít, ha nyáron esik a hó!
És lehetsz Áldás, szép új remény,
Mégis kérünk hát,
Az égből szállt ránk már égi fény,

Adj végre hasznos csodát!

Szóló 1:

És egy kupát!
Te vagy az Úr városa!

Szóló 2:

A világ fővárosa!

szóló 1:

De mondd csak,
Vígságod mért komor,
Pompád kisebb, mint a nyomor,

mindenki:

Hát mi a fő, magadtól mit vagy oda?

És lehetsz Áldás, szép új remény,
Mégis kérünk hát,
Az égből szállt ránk már égi fény,

Adj végre hasznos csodát!

Szóló 1:

És egy kupát!
Te vagy az éjben a fény!

Szóló 2:

A sötét földön a Fény!

Judás:

De mondd csak,
Mit ér a fény kérdem,
hogyha nincsen kinek égjen,
Hát nem is a fény fontos,
Hanem az én!

jézus:

Hölgyeim és Uraim! Most 10 perc szünet következik. Addig fáradjanak ki az előtérben, fogyasszanak valamit a büfében, szívjanak el egy cigarettát, vagy szívjanak friss levegőt. Tíz perc múlva folytatjuk.
Köszönjük hogy velünk töltik ezt a szép estét.

 

I. felvonás vége

 

 

 

 

 

II. felvonás

 

jeffrey:

( Bejönnek, és nem találják Jézust. Kiállítják Jeffrey-t, hogy énekeljen:)

Szerteszét a földön oly sok bolond jár,
Aki csak várja már a szerencsét.
Égre tárja két kezét, de imáját,
Kevésbe szereti, mint a lencsét.
A gyomra és a piák,
Ebből áll a világ,
A borba' nőbe' várja a mennyország.
Nem kerülte el szegény a kelepcét,
és bután elfeledte a leckét.

Ősi könyvek elmesélik a módszert
Amellyel szentéletű lehetnél.
Fennmaradna szép neved, mint a nagy szent,
S te végre a mennybe mehetnél.
Az Úr szavát ne feledd,
Jobb is így teneked,
Rajongva, tiszta hittel szebb az élet.
ne nyisd fel mint Pandora a szelencét,
És tudod már - na végre - a leckét

sonia:

Nézzétek jön!
(Énekel)

Megállj, Nagyúr, elátkozott ez út,
A Földön nem szülsz  jót, csak háborút, dadadadada.
halál kísér és kínok kínja vár,
Nem Isten hív, csak szörnyű kínhalál.
Megállj Nagyúr! Megállj, Nagyúr! Megállj, Nagyúr, elátkozott ez út!
Mit ér a Föld, hogy érte halni mész,
Milliók pusztulhatnak semmi vész,
A Földgolyón, az élet álmodás,
A gonoszság az úr és semmi más.
Megállj Nagyúr! Megállj, Nagyúr! Megállj, Nagyúr, elátkozott ez út!

jézus:

Fény jár velem, s a Földre béke lép,
Megtisztul általam a gyönge nép.
Rút gonoszság, ha rámtör megtalál,
Keresztfám vár, s rajta rút halál,
ezt tudom jól, de a Földre béke száll.

sonia:

Figyelj, Jézus, mutatok neked valamit!
Megállj Nagyúr! Megállj, Nagyúr! Megállj, Nagyúr, elátkozott ez út!

Jézus:

Na, gyerünk!

Robin:

(Három farizeus: Robin, Herb, Jeffrey)

Milyen hatalommal teszed ezeket?

herb:

És ki adta neked ezt a hatalmat?

jeffrey:

He?

jézus:

Én is kérdezek tőletek egy dolgot, ha azt megmondjátok neked, én is megmondom nektek, milyen hatalommal teszem ezeket.
Honnét való volt János keresztsége: mennyből vagy az emberektől?

jeffrey:

Ha azt mondjuk neki: a mennyből, azt fogja mondani nekünk: Akkor miért nem hittetek neki?

Robin:

Ha pedig azt mondjuk, emberektől...

herb:

Akkor félnünk kell a sokaságtól,

jeffrey:

Mert Jánost mindenki prófétának tartja.

mindhárman:

Nem tudjuk!

jézus:

Akkor én sem mondom meg, hogy milyen hatalommal teszem ezeket.
De mi a véleményetek erről? Egy embernek volt két fia.

(Júdás játssza pantomimmel)

És az elsőhöz fordulva ezt mondta: Fiam, menj, dolgozz ma a szőlőben. Az így felelt: Megyek, apám! - de nem ment. Azután a másikhoz fordulva annak is ugyanezt mondta. Az azonban így felelt: Nincs kedvem hozzá - később azonban meggondolta magát és elment.
Ki teljesítette a kettő közül az atya akaratát?

Egyszerre:

Az első - A második - Egyik sem.

 

 

 

 

Jézus:

 

 

Bizony, mondom nektek: a vámszedők és a parázna nők megelőznek titeket a mennyek országában. Mert eljött hozzátok János, az igazság útján, de nem hittetek neki, a vámszedők, meg a parázna nők hittek neki. Ti azonban ezt látva sem gondoltátok meg magatokat, még később sem, hogy higgyetek neki.

Robin:

Mester! Tudjuk, hogy igaz vagy. Mond meg tehát nekünk, hogy mi a véleményed...

Együtt:

Szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy sem?

judás:

Képmutatók!

Mindenki:

Képmutatók!

jézus:

Mutassátok meg nekem az adópénzt!
Kié ez a kép és ez a felirat?

herb:

A császáré.

jézus:

Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami az Istené.

Robin:

Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben?

jézus:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint önmagadat. Ez a két parancsolat tartja a az egész törvényt és a prófétákat.
Mózes székébe ültek az írástudók és a farizeusok. Amit tehát mondanak, azt mind tegyétek meg és tartsátok meg, de cselekedeteiket ne kövessétek, mert mondják, de nem teszik. Súlyos terheket kötnek össze, és az emberek vállára teszik, de maguk az ujjukkal sem akarják azokat megmozdítani. Minden cselekedetüket csak azért teszik, hogy feltűnjenek az embereknek: megszélesítik imaszíjaikat és megnagyobbítják ruhájuk bojtjait, szeretik a lakomákon a főhelyet és az első üléseket a zsinagógában, szeretik, ha köszöntik őket a piacon, és ha mesternek szólítják őket.
De ti ne szólíttassátok magatokat mesternek, mert egy a ti mesteretek. Atyátoknak se szólítsatok senkit a földön, mert egy a ti Atyátok, a mennyei, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. Ne szólíttassátok magatokat tanítóknak se, mert egy a ti tanítótok: a Krisztus!
(Énekel)

Lesújt a tűz a láng a hazugokra,
És a pokol mélye vár,
Ti a nagy Isten papjai térítve,
megölitek már mind itt a jót,
Szavaitokból csepereg a méz,
Ám hazugság a szó, de más a való!
Lesújt a tűz, a láng  a hazugokra
És a papok teste ég,
Az eget elzárnátok a néptől,
Az igazak szép vágyálmát,
De az igazság feltör a mélyből,
Hitetlen papok, galád álnokok.
Gonosz kígyók vagytok,
Az igazi hitre, jóra támadók,
Üzen az Úr, nem értitek a szavát,
A hazugokra figyelve ma inkább,
Megölitek mind a jót.
Szálljon rátok,
Átkom sok kínos halálért,
Víztől nem tisztultok többé,
Vér mossa majd le a sok vért.
Lesújt a tűz, Lesújt a láng, rátok!

Mindenki:

Jeruzsálem, Jeruzsálem...

Jézus:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat és megkövezed azokat, akik hozzád küldettek, hányszor akartam összegyűjteni fiaidat, ahogyan a tyúk szárnya alá gyűjti csibéit, de ti nem akartátok!
Mert mondom nektek: nem láttok engem mostantól fogva mindaddig, amíg azt nem mondjátok: Áldott aki az Úr nevében jön!
Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen valaki titeket! Mert sokat jönnek majd az én nevemben és ezt mondják: Én vagyok a Krisztus, és sokakat megtévesztenek. Fogtok hallani háborúkról és hallotok háborús híreket, mert nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad, lesznek éhínségek és földrengések mindenfelé. A vajúdás kínjainak kezdete ez, ahogyan Noé idejében történt...

Herb:

Ó, Boldog idők! Gyerünk állatok! 73%, hogy eső lesz.
( Mindenki állatokat utánoz. Noé feladata, hogy kitalálja kik jönnek)

Ne így! Sorba! Állatok!

mindenki:

Te mondtad nem?

jézus:

Mert mint ahogy azokban a napokban, az özönvíz előbb, ettek, ittak, nősültek és férjhez mentek, semmit sem sejtettek, míg el nem jött az özönvíz és mindnyájukat el nem ragadta.

mindenki:

Segítség, megfulladok!
Vizet!

Jézus:

Az emberfiának eljövetelekor, emberek dolgoznak majd a mezőn. S a dolgozó férfiak közül egyesek felvétetnek, mások otthagyatnak. És asszonyok, akik kézimalommal őrölnek: egyesek felvétetnek, mások otthagyatnak. Vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok, hogy melyik órában jön el a ti Uratok.
Azt pedig jegyezzétek meg: ha tudná a ház ura, hogy melyik órában jön a tolvaj, virrasztana.
Vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok, hogy melyik órában jön el a ti Uratok!
Ki tehát a hű és okos szolga?
(pantomim kezdődik)

Az, akit azért rendelt szolgái fölé az Úr, hogy kiadja nekik az eledelt idejében. Boldog az a szolga, akit ebben a munkában talál ura, amikor megjön. De ha az a szolga gonoszul ezt mondja szívében: Késik az én uram, és szolgatársait verni kezdi, a részegekkel pedig együtt eszik és iszik, megjön a szolgának ura azon a napon, amelyen nem várja, és abban az órában, amelyben nem is gondolja, kettévágatja és a képmutatók sorsára juttatja, s lesz ott sírás és fogcsikorgatás!

Robin:

Mester! Ezt az asszonyt házasságtörés közben tetten érték. Mózes azt parancsolta nekünk, hogy kövezzük meg az ilyeneket.

mindenki:

Hát te mit mondasz?

Jézus:

Aki bűntelen közületek, az dobjon rá először követ.
Hol vannak azok? Senki sem ítél el téged?

Peggy:

Senki, Uram!

jézus:

Én sem ítéllek el téged, menj el, de többé ne vétkezz!

peggy és gilmer:

(Énekel - Mellettem - By My Side)
Merre visz lépted, merre visz élted,
Mennék véled Uram;
Szívem jégvirág, fényre vár.
Hozzád visz utam.
Nézd, túl a hegyen tűzben ég, gyönyörű tűzben ég,
Puha csókkal arcán lángol az ég!
Kérlek vigy oda engem el!
Könnyen szállnék árkon át,

 

Tovaszállnék már
Tovaszállnék már
A talpam kelyhét egy kőnek
Kitárom én, vígan járok lásd!

Talpam úgy öleli át,

Ölelés csodacsókján,
Egy új élet,

szállnék, szállnék már,
szállnék már,
A talpam kelyhét egy kőnek,
tárom én, járok, lásd!
Talpam úgy öleli át,
Kavics és a hús lágy csodacsókján

 

Egy földi út az égig ér,
Ekkor elhagylak én, kőtársam,
Egy új út vár
kezem lásd, nyúl feléd, ó Uram,
Hű szívem vár!

 

Hű szívem vár!
Csak Tiéd! Csak Tiéd!
Csak Tiéd! Csak Tiéd!
Hű szívem vár! Csak Tiéd!

Hű szívem vár!
Csak Tiéd! Csak Tiéd!
Csak Tiéd! Csak Tiéd!

Csak Tiéd!

Judás

Akkor a tizenkettő közül egy, akit Iskarióti Júdásnak hívtak, elment a főpapokhoz és így szólt: Mit adtok nekem, ha kezetekbe adom Őt? Azok harminc ezüstöt állapítottak meg.

peggy:

Ettől fogva kereste az alkalmat, hogy elárulja őt.

Peggy és gilmer:

Csak Tiéd! Csak Tiéd!

Jézus:

Amikor pedig az emberfia eljön az ő dicsőségében és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára. És összegyűjtenek eléje minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. A juhokat a jobb keze felől, a kecskéket pedig a bal keze felöl állítja.

Lamar:

Juhok, jobbra! Rendben?!

jézus:

Akkor így szól a jobb keze felöl állókhoz:
Jöjjetek Atyám áldottai, örököljétek azt az országot, amely nektek készítetett a világ kezdete óta.
Mert éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok, beteg voltam és meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám.
Akkor így válaszolnak neki:

robin:

Uram, mikor láttunk téged éhezni, vagy szomjazni, vagy mikor láttunk beeetegen, s mikor látogattunk meg?

jézus:

Ő így felel majd nekik: Amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is atyámfiai közül, velem tettétek meg.
Majd így szól a bal keze felöl állókhoz: Átkozottak! Menjetek előlem az örök tűzre, amely az ördögöknek és angyalainak készíttetett. Mert éheztem és nem adtatok ennem, szomjaztam, és nem adtatok innom, jövevény voltam, és nem fogadtatok be, beteg voltam, börtönben voltam és nem látogattatok meg.

Joanne:

Oh, Uram, ha tudtuk volna, hogy te vagy az, meghívtunk volna a sarokra egy csésze kávéra!

jézus:

Akkor így felel neki: Amikor nem tettétek meg ezeket eggyel a legkisebbek közül, velem nem tettétek meg!

kecskék:

Meee!

jézus:

Menjetek az örök tűzre!
Az igazak pedig az örök életre!

Jeffrey:

(Énekel - Kérünk Téged - “Hangya-dal” - We Beseech Thee)

Ó, nagy Isten tekints ránk!
Égi fényed Te hintsd ránk!
Zeng az ének, imádság!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeffrey:

 

Bűnbe léptünk naponként,
Megtagadtuk a szent fényt,
Ám te mégis tekints ránk!

 

Vedd bűneink már, sok vétkes fiad            szól!                                         
Vedd bűneink már, a vétket tudod jól!
Vedd bűneink már, ments meg a pokoltól!
Kérve kérünk, Atyánk!

 

Ha támad gonosz kor!

Ha bajt a gonosz szór!

 

Néped a rossztól!

 

 

Te adj fényt a vaknak!

Erőt a szavaknak!

A szívnek nyugalmat!

 

Vedd bűneink már,
Sok vétkes fiad szól,
Vedd bűneink már,
A vétket tudod jól,
Vedd bűneink már,
Ments meg a pokoltól

Kérve kérünk, Atyánk!

 

 

Kérve kérünk, Atyánk!

 

 

 

 

 

 

 

Ránk

 

Ránk

 

Védd

 

Kérve kérünk, Atyánk!

Adj,

 

Adj,

Adj,

 

Kérve kérünk, Atyánk

Vedd!

 

Vedd!

 

Vedd! Vedd!
Ments meg a pokoltól!

 

Kérve kérünk Atyánk!
Szent Fiad, a Megváltó,
Bűneinket feloldó,
megbocsát most Te légy jó,
Kérve kérünk, Atyánk!
Szíveinket Te látod,
Árulót és barátot,
Hald a szívünk dalát most,
Kérve kérünk Atyánk!
Égbe szálljon a lelkünk,
Égi útra ha leltünk,
Béke járjon előttünk,
Kérve kérünk, Atyánk!

 

Vedd bűneink már,
Sok vétkes fiad szól,
Vedd bűneink már,
A vétket tudod jól,
Vedd bűneink már, már, már,
Vedd bűneink már, már, már,

Vedd bűneink már, már!

Vedd!

 

Vedd!

 

Vedd! Vedd! Vedd!

Vedd! Vedd! Vedd!

Vedd! Vedd! Vedd! Vedd!
Ments meg a pokoltól!

 

Kérve kérünk, Atyánk!

Zene:

Igazság, Örök fény...

jézus:

Bizony mondom néktek, hogy közületek egy el fog árulni engem.

Mindenki:

Én vagyok, Uram?

judás:

Én vagyok-e az, Mester?

jézus:

 

Jézus:

Te mondtad! Menj, tedd gyorsan, amit tenned kell!

Vegyétek, egyétek, ez az én testem!
Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kionttatik a bűnök bocsánatára. De mondom nektek: nem is iszom mostantól fogva a szőllőtőkének ebből a terméséből ama napig, amelyen majd újat iszom veletek Atyám országában
üljetek le itt, amíg elmegyek és amott imádkozom. Szomorú az én lelkem mindhalálig. Maradjatok itt és virrasszatok velem.
Atyám, ha lehetséges, távozzék el tőlem ez a pohár; mindazonáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem amint Te!
Ennyire nem tudtok virrasztani velem egy órát sem? Legyetek éberek és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek: a lélek ugyan kész, de a test erőtlen.

mindenki:

Ha mindenki megbotránkozik benned én soha meg nem botránkozom.

jézus:

Bizony mondom néktek, hogy még ma éjjel, mielőtt a kakas megszólal, háromszor tagadtok meg engem.
Atyám, ha nem távozhat el tőlem ez a pohár, hanem ki kell innom, legyen meg a Te akaratod!

Lamar:

Ha Isten fia vagy, mond, hogy ezek a kövek váljanak kenyérré!

jézus:

Nem csak  kenyérrel él az ember, hanem minden igével, mely Isten szájából jön.

peggy:

Ha Isten fia vagy, vesd le magad, mert meg van írva: Angyalainak parancsot ad és azok tenyerükön hordoznak téged.

Jézus:

Ne kísértsd az Urat, a Te Istenedet!

herb:

Mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem.

jézus:

Távozz tőlem, sátán!

(Júdásnak) Barátom, tedd gyorsan, amit tenned kell.
Tedd vissza helyére kardodat, mert akik kardot fognak, kard által vésznek el. Azt gondolod, hogy nem kérhetném meg Atyámat, hogy adjon mellém most tizenkét sereg angyalnál is többet?

(Énekel)

Csordul a vérem!
Csordul a vérem!

kórus:

Csordul a vérem!

jézus:

Elhágy a lélek!

kórus:

Elhágy a lélek!

Jézus:

Elhágy a lélek!
A vég elért!

kórus:

A vég elért!

A vég elért!

A vég elért!

Lányok és fiúk:

Újra él, él az Úr!

Újra él, él az Úr!

Újra él, él az Úr!

Újra él, él az Úr!

Újra él, él az Úr!

Újra él, él az Úr!

Újra él, él az Úr!

Újra él, él az Úr!

Újra él, él az Úr!

Újra él, él az Úr!

 

 

 

 

Újra él, él az Úr!
Száguldj szél, hirdesd eljő az Úr!
Áradj szél, hirdesd eljő az Úr!

 

Száguldj szél, hirdesd eljő az Úr!
Áradj szél, hirdesd eljő az Úr!

mindenki:

Száguldj szél, hirdesd eljő az Úr!
Áradj szél, hirdesd eljő az Úr!

Mindenki:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Tapszene)

Igazság, Örök Fény!
Ó, Atyánk, így hívlak én.
Szívem feléd tárom,
Mindig a fényt várom,
Rögös utad járom Örök Fény!

 

Igazság, Örök Fény!
Ó, Atyánk, így hívlak én.
Szívem feléd tárom,
Mindig a fényt várom,
Rögös utad járom Örök Fény!
Örök Fény, Igazság,
Jöjj, hívunk, várunk Rád!

 

 

 

VÉGE